Author: งานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้า…