Author: งานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่

ประกาศเรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศองค์การบริหารส…

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศองค์การบริหารส…

ประกาศเรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศองค์การบริหารส…

ประกาศเรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศองค์การบริหารส…

ประกาศเรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศองค์การบริหารส…

ประกาศเรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศองค์การบริหารส…

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุก เชื่อมถนนคันกั้นน้ำชลประทาน ถึงบ้านนายถนอม แจ่มกระจ่าง หมู่ที่ 4 บ้านทับน้ำ ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับถนนพร้อมผิวจราจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ต.จรเข้ใหญ่ ไปรางขโมย ต.องครักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)