Month: กันยายน 2022

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน