Category: เรื่องอื่นๆ

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ไม่ให้มีการเผาในที่โล่ง เผาตอซังข้าว และเผาป่าอย่างเคร่งครัด

เนื่องจากสมเด็จพระกน…