Category: เรื่องอื่นๆ

งานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ขอความร่วมมือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ตอบแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็น ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับ ใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานท้องถิ่น (โดยแสกนคิวอาโคดที่แนบนี้)

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ไม่ให้มีการเผาในที่โล่ง เผาตอซังข้าว และเผาป่าอย่างเคร่งครัด

เนื่องจากสมเด็จพระกน…

ที่ยังไม่ได้อ่าน