นางศุภรดา ธรรมวิชิต
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางศุภรดา ธรรมวิชิต
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางลัดดา ฉิมพาลี
ครูชำนาญการ รก.หน.ศพด.บ้านจรเข้ใหญ่

น.ส.ชนกานต์ มูลจันทร์
ครู คศ.1 รก.หน.ศพด.บ้านศาลาท่าทราย

นางอารีย์ ศรีจันทร์
ครูชำนาญการ

นางมาเรียม พิทักษ์ชัยรงค์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)

นางกมลพร ศรีวงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)

น.ส.อชิรญา ย่องเส็ง
คนงานทั่วไป

นางสุภาภรณ์ ทองแย้ม
คนงานทั่วไป

น.ส.ธนวรรณ ทองแย้ม
คนงานทั่วไป

น.ส.ชุติมา จันทร์รูปงาม
คนงานทั่วไป

น.ส.ชมพูนุท ฉิมพาลี
คนงานทั่วไป