สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่เป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่หมู่ที่2 ( บ้านจรเข้ใหญ่ ) ตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้าประมาณ 10 กิโลเมตรมีเนื้อที่รวม 43.56 ตารางกิโลเมตร ( 27,225 ไร่ )ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

ภูมิประเทศ

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม อยู่ทางทิศตะวันออกของทางแม่น้ำท่าจีน ซึ่งในฤดูน้ำหลากมักจะมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานประมาณ 3-6 เดือน พื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูก ทำนา ทำไร่ และทำการประมงน้ำจืด

ประชากร

จำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,151 คน แยกเป็น ชาย 2,545 คน แยกเป็นหญิง 2,606 คน ความหนาแน่นของจำนวนประชากรโดยเฉลี่ย 94.12 คน/ตารางกิโลเมตร

การคมนาคม

การคมนาคมระหว่างตำบล ใช้เส้นทางถนนลาดยางในการเดินทาง และข่นส่งโดยมีเส้นทางที่สำคัญ จำนวน 3 สายคือ

1.ถนนสาย รพช.สพ.หมายเลข 4057 ( บ้านโคกคราม-บ้านพรมแดน ) ในส่วนการบริการมีรถเมล์สองแถววิ่งรับจ้าง ซึ่งวิ่งระหว่างตำบลจรเข้ใหญ่-อำเภอเมืองฯ 

2.ถนนกรมโยธาธิการ ( สายบ้านทับน้ำ-บ้านสามกั๊ก )

3.ถนนสายบ้านจรเข้ใหญ่-สามัคคีธรรม

ข้อมูลอาชีพ

1.การผลิตที่สำคัญของตำบล ได้แก สาขาเกษตรกรรม มีการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

2.พืชที่ปลูก ได้แก่ ข้าว มะม่วง มะพร้าว พืชผักต่างๆ

3.การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กุ้งก้ามกราม โค สุกร ไก่ เป็ด ปลา

4.อาชีพหลักที่ทำ ได้แก่ การทำนา การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

5.อาชีพรอง ได้แก่ รับจ้าง เลียงสัตว์