เรื่องล่าสุด

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับสิ้นปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 งานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ขอความร่วมมือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ตอบแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็น ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับ ใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานท้องถิ่น (โดยแสกนคิวอาโคดที่แนบนี้) ประชาสัมพันธ์ แผนการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ไม่ให้มีการเผาในที่โล่ง เผาตอซังข้าว และเผาป่าอย่างเคร่งครัด

เนื่องจากสมเด็จพระกน…

ประกาศ เรื่อง การจ้างซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างใหม่ สายบ้านศาลาท่าทราย หมู่ 8

ที่ยังไม่ได้อ่าน