Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ, แบบ บก.1 และร่างขอบเขตของงาน โครงการสร้างเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุก เชื่อมถนนคันกั้นน้ำชลประทาน ถึงบ้านนายถนอม แจ่มกระจ่าง หมู่ที่ 4 บ้านทับน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศขยายระยะเวลา การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สุงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการปฏิบัติมาตรการเพื่อความปลอดภัย และมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันลอยกระทง พ.ศ.2563

ที่ยังไม่ได้อ่าน