น.ส.น้ำผึ้ง ปทุมานนท์
นักจัดการงานทั่วไป ปก. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

น.ส.น้ำผึ้ง ปทุมานนท์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

น.ส.อารีรัตน์ ธรรมรัตน์
คนงานทั่วไป