นายภิรมย์ แก้วปาน
รองปลัด อบต.จรเข้ใหญ่ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

น.ส.จินดา แก้วเกตุ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางนฤมล ธรรมรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

น.ส.เจวรี พรหมจำปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

น.ส.นนทกช สิงขุดร
คนงานทั่วไป