นายทัศนะ ธรรมวิชิต
ปลัด อบต.จรเข้ใหญ่

นายภิรมย์ แก้วปาน
รองปลัด อบต.จรเข้ใหญ่

น.ส.อิณพรรณวดี ศรีวิริยไชย
หัวหน้าสำนักปลัด

น.ส.ศุรจนากร มณีอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

น.ส. สิริณัฐมาศ ทรงสมพรชัย
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

น.ส.กินรี แก้วปาน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

น.ส.ทัศวรรณ ชุมแสง
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

นาง วาสนา อ่อนเถื่อน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

น.ส.เจริญ กิจบุรุษ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายสุรินทร์ จันทร์โต
นักการภารโรง

นายสมโภชน์ ชาวนา
พนักงานขับรถ

นายสงกราน ธงชัย
คนงานทั่วไป

นายอำนาจ วรรณรุณ
คนงานทั่วไป

นายศิริพงษ์ พระนอนข้าม
คนงานทั่วไป

นางธัญญนันท์ มูลวงษ์
คนงานทั่วไป

น.ส.วิรชา สะอาดเอี่ยม
คนงานทั่วไป