นางอรุณี ทองธรรมชาติ
สมาชิกหมู่.1

นายปิยภัสส์ ไทยพิบูลย์
สมาชิกหมู่.1

นายทิน บุญมี
สมาชิกหมู่.2

นายณัฐพล ธรรมรัตน์
สมาชิกหมู่.2

นางสุวรรณา ธงชัย
สมาชิกหมู่.3

นางวงเดือน จันทกิจ
สมาชิกหมู่.3

นายธีระยุทธ พละเลิศ
สมาชิกหมู่.4

นายสำรวจ โพธิ์ระมาด
สมาชิกหมู่.4

นายบุญชู ทรัพย์สิน
สมาชิกหมู่.5

นายตง นิลพัฒน์
สมาชิกหมู่.5

นายสมควร ชมประเสริฐ
สมาชิกหมู่.6

นายประยุทธ สะอาดเอี่ยม
สมาชิกหมู่.6

นายสมศักดิ์ ทองแย้ม
สมาชิกหมู่.7

นายจำลอง สีเขียวสด
สมาชิกหมู่.7

นายวิทยา มาลาวงษ์
สมาชิกหมู่.8

นายสมศักดิ์ มีโฉมงาม
สมาชิกหมู่.8

นายประภาส ราตรีมีชัย
สมาชิกหมู่.9

นายอนันต์ วงษ์อุบล
สมาชิกหมู่.9