กองช่าง อบต.จรเข้ใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งการบังคับใช้กฎกระทรวงจำนวนสองฉบับ