นายสุเทพ ทองธรรมชาติ
นายก อบต.จรเข้ใหญ่

นายปรีชา สะอาดเอี่ยม
รองนายก อบต.จรเข้ใหญ่

นางนิทรา กำลังหาญ
รองนายก อบต.จรเข้ใหญ่

นายวรทัต ธรรมรัตน์
เลขานายก อบต.จรเข้ใหญ่