การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและจุดอ่อน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

มาตรการการรับสินบน

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ