ปร
ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับถนนพร้อมผิวจราจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ต.จรเข้ใหญ่ ไปรางขโมย ต.องครักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับถนนพร้อมผิวจราจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีตเชื่อมต่อถนนลาดยาง บริเวณบ้านนายสมทรง ทรงสมพรชัย ถึงบริเวณบ่อดินหมู่ที่ 3 ตำบลจรเข้ใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ข้อกำหนดรายละเอียดลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนนพร้อมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต เชื่อมต่อคันกั้นน้ำถึงบริเวณบ้านนายแสวง จันทร์รูปงาม หมู่ที่ 8 ต.จรเข้ใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนนพร้อมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านศาลาท่าทรายไปบ้านสะพาน ต.องครักษ์ หมู่ที่ 8 ต.จรเข้ใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการสร้างเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุกจากหมู่ที่ 7 ถึงเขตติดต่อหมุ่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 บ้านดอนผักเสี้ยน จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเส้นหลังโบสถ์วัดศาลาท่าทราย ถึงลำรางสองคลอง หมู่ที่ 8 บ้านศาลาท่าทราย ดัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศแผนการปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผด. 2)

ประกาศประกวดราคาซื้อ โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย ทั้ง 9 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลจรเข้ใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางและขอบเขตงาน โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย ในพื้นที่ตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
สอบราคาจ้างบริการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ จำนวน 7 อัตรา
TOR ขอบเขตงานจ้างบริการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่
ประกาศราคากลางจ้างบริการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านนางอนงค์ อ่อนดีสวัสดิ์ ถึงแยกทางเข้าบ้านนางสมใจ หอมจันทร์ หมู่ที่ 9 บ้านกลาง
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านนางอนงค์ อ่อนดีสวัสดิ์ ถึงแยกทางเข้าบ้านนางสมใจ หอมจันทร์ หมู่ที่ 9 บ้านกลาง
ประกาศประกวดโครงการซื้อชุดแม่ข่ายและชุดเครื่องรับวิทยุ ระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลางซื้อชุดแม่ข่ายและเครื่องรับวิทยุ ระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน สายเลียบคลองสุพรรณ 3 พร้อมปักเสาเข็มไม้ หมู่ที่ 4 บ้านทับน้ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนน สายเลียบคลองสุพรรณ 3 พร้อมปักเสาเข็มไม้ หมู่ที่ 4 บ้านทับน้ำ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการซื้อชุดแม่ข่ายและชุดเครื่องรับวิทยุ ระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
โครงการซื้อชุดแม่ข่ายและชุดเครื่องรับวิทยุ ระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลางงานโครงการลงหินคลุกกลบหลุมบ่อหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ในพื้นที่ตำบลจรเข้ใหญ่
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซลาเซลล์ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 9
ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุกหมู่ที่ 1 บ้านดอนผักเสี้ยน
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete หมู่ที่ 5 บ้านจรเข้น้อย
ประกาศราคากลางโครงการ
ประกาศราคากลางโครงการ
สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลาเซลล์ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 9
สอบราคา โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านจรเข้น้อย
สอบราคา โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกลัง หมู่ที่ 1 บ้านดอนผักเสี้ยน
สรุปผลการประมาณก่อสร้าง โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกลัง หมู่ที่ 1 บ้านดอนผักเสี้ยน
ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลาเซลล์ หมู่ที่ 2 บ้านจระเข้ใหญ
การเปิดเผยราคากลาง โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกลัง หมู่ที่ 1 บ้านดอนผักเสี้ยน
การเปิดเผยราคากลาง โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านจรเข้น้อย
โครงการสอบราคาสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลจรเข้ใหญ่
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านลำบัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านลำบัว

สอบราคาโครงการก่อสร้างลานตากข้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี DOWNLOAD 1 2

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ 2 บ้านจรเข้ใหญ่
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ หมู่ที่4 ทับน้ำ
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คศล.บริเวณวัดจระเข้ใหญ่ หมู่ที่ 2
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนเลียบคลองสุพรรณ 3 หมู่ที่ 4 ทับน้ำ
เสริมสร้างและซ่อมแซมทางลาดเชื่อมถนนเข้าหมู่บ้าน (หูช้าง) จำนวน 12 จุด
เสริมสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่7
เสริมสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายบ้านดอนผักเสี้ยน หมู่ที่1
เสริมสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายบ้านดอนผักเสี้ยน หมู่ที่1
ต่อเติมและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสภา อบต. หลังเก่า กลุ่มขนมไทย (โบราณ) บ้านโพธิ์ศรี
ซ่อมแซมถนน คสล. โดยปูผิว ASPHALTIC CONCRETE ถนนสายเข้าตลาดโพธิ์ศรี หมู่ที่ 6
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ ASPHALTIC CONCRETE ถนนสายเข้าจรเข้น้อย หมู่ที่ 5
สอบราคาจ้าง โครงการ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( สถ. ศพด1 )
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสานบ้านจระเข้น้อย หมู่ที่ 5
สอบราคาจ้างโครงการสร้างเสริมถนนดินพร้อมลงลูกลัง สายบ้านดอนผักเสี้ยน หมู่ที่ 1 ตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสภา อบต. หลังเก่าหมู่ที่ ๖ บ้านโพธิ์ศรี ( กลุ่มขนมไทย (โบราณ)บ้านโพธิ์ศรี )
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาท่าทราย
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจรเข้ใหญ่
สอบราคาจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านจระเข้ใหญ่ หมู่ที่ 2
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่
สอบราคาจ้างโครงการสร้างเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ในพื้นที่ตำบลจรเข้ใหญ่
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาท่าทราย ครั้งที่ 3
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่
สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสภา อบต. หลังเก่าหมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี (กลุ่มขนมไทย(โบราณ)บ้านโพธิ์ศรี) ครั้งที่ 3
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์บ้านพัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาท่าทราย ครั้งที่ 2
สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสภา อบต. หลังเก่าหมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี (กลุ่มขนมไทย(โบราณ)บ้านโพธิ์ศรี) ครั้งที่ 2

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์บ้านพัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาท่าทราย

สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสภา อบต.หลังเก่าหมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี (กลุ่มขนมไทย(โบราณ)บ้านโพธิ์ศรี)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมุลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังหมู่ที่ 7 บ้านดอนหนามแดง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 2 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่
สอบราคาจ้างเหมาจัดหาทำอาหารกลางวัน
สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน หมู่ที่3 หมู่ที่5 หมูที่6 หมู่ที่7และซ่อมแซมถนนหมู่ที่4 หมู่ที่8ในตำบลจรเข้ใหญ่
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคา
สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และโครงการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 ในพื้นที่ตำบลจรเข้ใหญ่
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๙

สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย

สอบราคาจ้างเหมาจัดหาทำอาหารกลางวัน

สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจรเข้ใหญ่ หมู่ที่ 2

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โคครงการสร้างเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 แลธหมู่ที่ 8

สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจรเข้ใหญ่ หมู่ที่ 2

สอบราคาจ้างโครงการสร้างเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5

สอบราคาราคาจ้างโครงการก่อสร้างแพ ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9

สอบราคาจ้างเหมาจัดหาทำอาหารกลางวัน

222