โครงสร้างส่วนราชการ

 

 

 
 

 

 
 

 

นายทัศนะ ธรรมวิชิต

 
 

ปลัด อบต.จรเข้ใหญ่

 
     
 

 
 

 

นายภิรมย์ แก้วปาน

 

 

รองปลัด อบต.จรเข้ใหญ่

 
     

น.ส.อิณพรรณวดี ศรีวิริยไชย

น.ส.ศุรจนากร มณีอินทร์
น.ส. สิริณัฐมาศ ทรงสมพรชัย

หัวหน้าสำนักปลัด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
     

 

น.ส.กินรี แก้วปาน

 

น.ส.ทัศวรรณ ชุมแสง

 

นาง วาสนา อ่อนเถื่อน

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

     

 

น.ส.เจริญ กิจบุรุษ

 

นายสุรินทร์ จันทร์โต

 

นายสมโภชน์ ชาวนา

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นักการภารโรง

พนักงานขับรถ

     

 

นายสงกราน ธงชัย

 

นายอำนาจ วรรณรุณ

 

นายศิริพงษ์ พระนอนข้าม

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

     

 

 

างธัญญนันท์ มูลวงษ์

 

 

 

น.ส.วิรชา สะอาดเอี่ยม

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

     

 

   

 

   

   
     
 
 
 
 
 
 

เริ่มนับจำนวนผู้เข้าชม ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐    

web metrics

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

โทรศัพท์ 0-3545-6250 โทรสาร 0-3545-6277

www.jorakheyai.go.th   E-Mail : jarakeyai@hotmail.co.th