คณะผู้บริหาร

 

 

 
 

 
 

 

นายสุเทพ ทองธรรมชาติ

 
 

นายก อบต.จรเข้ใหญ่

 

 

 

 

 

นายปรีชา สะอาดเอี่ยม

 

นางนิทรา   กำลังหาญ

 

นายวรทัต ธรรมรัตน์

รองนายก อบต.จรเข้ใหญ่

รองนายก อบต.จรเข้ใหญ่

เลขานายก อบต.จรเข้ใหญ่

     

 

นางอรุณี ทองธรรมชาติ

 

นายปิยภัสส์ ไทยพิบูลย์

 

นายทิน บุญมี

สมาชิกหมู่.1

สมาชิกหมู่.1

สมาชิกหมู่.2

     

 

นายณัฐพล ธรรมรัตน์

 

นางสุวรรณา ธงชัย

 

นางวงเดือน จันทกิจ

สมาชิกหมู่.2

สมาชิกหมู่.3

สมาชิกหมู่.3

     

 

นายธีระยุทธ พละเลิศ

 

นายสำรวจ โพธิ์ระมาด

 

นายบุญชู ทรัพย์สิน

สมาชิกหมู่.4

สมาชิกหมู่.4

สมาชิกหมู่.5

     

 

นายตง นิลพัฒน์

 

นายสมควร ชมประเสริฐ

 

นายประยุทธ สะอาดเอี่ยม

สมาชิกหมู่.5

สมาชิกหมู่.6

สมาชิกหมู่.6

     

 

นายสมศักดิ์ ทองแย้ม

 

นายจำลอง สีเขียวสด

 

นายวิทยา มาลาวงษ์

สมาชิกหมู่.7

สมาชิกหมู่.7

สมาชิกหมู่.8

     

 

นายสมศักดิ์ มีโฉมงาม

 

นายประภาส ราตรีมีชัย

 

นายอนันต์ วงษ์อุบล

สมาชิกหมู่.8

สมาชิกหมู่.9

 สมาชิกหมู่.9
     
 
 
 
 
 
 

เริ่มนับจำนวนผู้เข้าชม ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐    

web metrics

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

โทรศัพท์ 0-3545-6250 โทรสาร 0-3545-6277

www.jorakheyai.go.th   E-Mail : jarakeyai@hotmail.co.th