แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่

รายงานการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนา
รายงานการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี 2562
แผนการดำเนินงานประจำปี 2563
แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561 - 2565
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 5
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 6
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 7
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 6

แผนพัฒนาสามปี 2558-2560

- 1. ปกแผน 58

- 2. คำนำแผน 58

- 3 สารบัญแผน 58

- 4 ส่วนที่   1-4  แผน 58

- 5 ส่วนที่ ๕ บัญชีสรุปโครงการแผน 58

- 6 ส่วนที่ ๕ บัญชีรายละเอียดโครงการแผน 58

- 7 ส่วนที่ 6 แผน 58

 
 
 
 
 
 
 

เริ่มนับจำนวนผู้เข้าชม ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐    

web metrics

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

โทรศัพท์ 0-3545-6250 โทรสาร 0-3545-6277

www.jorakheyai.go.th   E-Mail : jarakeyai@hotmail.co.th