สภาพทั่วไป

           ลักษณะที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่เป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ตั้งอยู่หมู่ที่2 ( บ้านจรเข้ใหญ่ ) ตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้าประมาณ 10 กิโลเมตรมีเนื้อที่รวม 43.56 ตารางกิโลเมตร ( 27,225 ไร่ )ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

 

ภูมิประเทศ

              ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม อยู่ทางทิศตะวันออกของทางแม่น้ำท่าจีน  ซึ่งในฤดูน้ำหลากมักจะมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานประมาณ 3-6 เดือน พื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูก ทำนา ทำไร่ และทำการประมงน้ำจืด

 

ประชากร

               จำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,151 คน แยกเป็น ชาย 2,545 คน แยกเป็นหญิง 2,606 คน ความหนาแน่นของจำนวนประชากรโดยเฉลี่ย  94.12 คน/ตารางกิโลเมตร

 

การคมนาคม

            การคมนาคมระหว่างตำบล  ใช้เส้นทางถนนลาดยางในการเดินทาง และข่นส่งโดยมีเส้นทางที่สำคัญ จำนวน 3 สายคือ

            1.ถนนสาย  รพช.สพ.หมายเลข 4057 ( บ้านโคกคราม-บ้านพรมแดน ) ในส่วนการบริการมีรถเมล์สองแถววิ่งรับจ้าง ซึ่งวิ่งระหว่างตำบลจรเข้ใหญ่-อำเภอเมืองฯ 

            2.ถนนกรมโยธาธิการ ( สายบ้านทับน้ำ-บ้านสามกั๊ก )

           3.ถนนสายบ้านจรเข้ใหญ่-สามัคคีธรรม

 

ข้อมูลอาชีพ

        1.การผลิตที่สำคัญของตำบล ได้แก สาขาเกษตรกรรม มีการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว

               2.พืชที่ปลูก  ได้แก่ ข้าว  มะม่วง  มะพร้าว  พืชผักต่างๆ

               3.การเลี้ยงสัตว์   ได้แก่ กุ้งก้ามกราม โค สุกร ไก่ เป็ด ปลา

               4.อาชีพหลักที่ทำ ได้แก่ การทำนา การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

               5.อาชีพรอง ได้แก่  รับจ้าง เลียงสัตว์

 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มนับจำนวนผู้เข้าชม ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐    

web metrics

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

โทรศัพท์ 0-3545-6250 โทรสาร 0-3545-6277

www.jorakheyai.go.th   E-Mail : jarakeyai@hotmail.co.th