สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562
ประกาศรายงานผลติดตามการใช้จ่าย
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
ข้อมูลเฃิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2560
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงานในการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2560
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สรุปผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
สรุปผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สรุปผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

สรุปผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

สรุปผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
สรุปผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
สรุปผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
สรุปผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
สรุปผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
สรุปผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
สรุปผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านจระเข้ใหญ่หมู่ที่2บริเวณเชื่อมต่อถนนลาดยางบ้านจรเข้ใหญ่-สามัคคีธรรม วงเงินงบประมาณ 894,753.65 บาท
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและป้องเอดส

อำเภอเคลื่อนที่ 2556

ประกาศชื่อผู้ชนะและผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะโซลาเซลล์ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 9 ตำบลจรเข้ใหญ