แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
 
25(1) ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่
25(1) ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ (ล่าสุด)
27(3)สาระน่ารู้ ม.ค.-มี.ค.62
27(3)สาระน่ารู้ เม.ย.-มิ.ย.62
27(3)สาระน่ารู้ ก.ค.-ก.ย 62
27(3)สาระน่ารู้ ต.ค.-ธ.ค.62
11.2 ศูนย์บริการร่วม
11.6โทรศัพท์สายด่วนหรือสายตรงผู้บริหารท้อง
21.1ประกาศ ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงภารกิจ
1.ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2562
2.ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1/2562
3.ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2/2562
4.ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่2/2562
5.ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 3/2562
6.ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 4/2562 ครั้งที่ 1
7.ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 4/2562 ครั้งที่ 2
8.ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 4/2562 ครั้งที่ 3
9.ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 5/2562
10.ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2562
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มนับจำนวนผู้เข้าชม ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐    

web metrics

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

โทรศัพท์ 0-3545-6250 โทรสาร 0-3545-6277

www.jorakheyai.go.th   E-Mail : jarakeyai@hotmail.co.th