ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกผู้ทำคุญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยบนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่"
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศขยายระยะเวลา การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สุงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการปฏิบัติมาตรการเพื่อความปลอดภัย และมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันลอยกระทง พ.ศ.2563
แผนการตรวจสอยในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (รอบที่ 3)
เชิญชวนให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติมรอบที่ 2)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาบุคคลทำหน้าที่ "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น" จำนวน 2 อัตรา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ปี 2563 ไตรมาสที่ 3
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ปี 2563 ไตรมาสที่ 2
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ปี 2563 ไตรมาสที่ 1
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการยกระดับถนนพร้อมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ต.จรเข้ใหญ่ ไปรางขโมย ต.องครักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขอเชิญชวน บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการ หรือมาติดต่อราชการ ใน อบต.จรเข้ใหญ่ ร่วมแสดงคิดเห็นผ่านช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการยกระดับถนนพร้อมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต เชื่อมต่อคันกั้นน้ำ ถึงบริเวณบ้านนายแสวง จันทร์รูปงาม หมู่ที่ 8 ต.จรเข้ใหญ่
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการยกระดับถนนพร้อมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านศาลาท่าทราย ไปบ้านสะพาน ต.องครักษ์ หมู่ที่ 8 ต.จรเข้ใหญ่
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการยกระดับถนนพร้อมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านศาลาท่าทราย ไปบ้านสะพาน ต.องครักษ์ หมู่ที่ 8 ต.จรเข้ใหญ่
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการยกระดับถนนพร้อมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เชื่อมต่อถนนลาดยางบริเวณบ้านนายสมทรง ทรงสมพรชัย ถึงบริเวณบ่อดิน หมู่ที่ 3 ต.จรเข้ใหญ่
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการยกระดับถนนพร้อมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เชื่อมต่อคันกั้นน้ำ ถึงบริเวณบ้านนายแสวง จันทร์รูปงาม หมู่ที่ 8 ต.จรเข้ใหญ่
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการยกระดับถนนพร้อมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ต.จรเข้ใหญ่ ไปรางขโมย ต.องครักษ์
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2562
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 5/2562
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง บก.01 โครงการสร้างเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุกจาก หมู่ที่ 7 ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 6
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562
แผนที่ปราชญ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลจรเข้ใหญ่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ปี 2562 ไตรมาสที่ 4
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 4/2562 ครั้งที่ 3
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 4/2562 ครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 4/2562 ครั้งที่ 1
สัญญาโครงการยกระดับถนนพร้อมผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต เชื่อมต่อถนน อบจ. ไปบ่อดินเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลจรเข้ใหญ่
สัญญาโครงการยกระดับถนนพร้อมผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต เชื่อมถนนลาดยางทางหลวงชนบทสายบ้านจรเข้ใหญ่-สามัคคีธรรม
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 3/2562
สัญญาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ 1 บ้านดอนผักเสี้ยน ช่วงที่ 2 เริ่มจากบริเวณบ้านนางจำลอง ตุ้มแจ่ม ถึงบริเวณบ้านนายทรงวุฒิ ย่องเส็ง หมู่ที่ 1
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (AC) หมู่ที่ 1 บ้านดอนผักเสี้ยน เริ่มจากบ่อกุ้งนายอาทร ทองธรรมชาติ ถึงบริเวณบ้านนายจำลอง ตุ้มแจ่ม หมู่ที่ 1
สัญญาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากบริเวณบ่อกุ้งนายอาทร ทองธรรมชาติ ถึงบริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านดอนผักเสี้ยน
สัญญาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเส้นหลังโบสถ์วัดศาลาท่าทราย ถึงลำรางสองคลอง หมู่ที่ 8 บ้านศาลาท่าทราย
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่2/2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ปี 2562 ไตรมาสที่ 3
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2/256
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1/2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ปี 2562 ไตรมาสที่ 2
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2562
สัญญาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายทองคำ แก้วหอมคำ ถึงบริเวณสะพาน คสล. บ้านนางบุญครอง นันทลาวัลย์ หมู่ที่ 7 บ้านดอนหนามแดง
ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562
เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการการจัดการการร้องเรียนการทุจริต
ประกาศมาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการกำกับติดตาม 6 เดือน
แผนป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงค์ ปี 61
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การประเมินความเสี่ยง ปค.6
การประเมินความเสี่ยง ปค.5
การประเมินความเสี่ยง ปค.4
การประเมินความเสี่ยง ปค.1
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
แผนยุทธศาสตร์ ส่วนที่ 3
แผนยุทธศาสตร์ ส่วนที่ 1 ,2
แผนที่ปราช ภูมิปัญญา
การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญา
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
รายงานการใฃ้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน
ปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยว61
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน ตาบลจรเข้ใหญ่
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561
สาระน่ารู้ งานการเจ้าหน้าที่ ประจำปักษ์ ม.ค.-มี.ค.61
สาระน่ารู้ งานการเจ้าหน้าที่ ประจำปักษ์ เม.ย.-มิ.ย.61
สาระน่ารู้ งานการเจ้าหน้าที่ ประจำปักษ์ ต.ค.-ธ.ค.61
สาระน่ารู้ งานการเจ้าหน้าที่ ประจำปักษ์ ก.ค.-ก.ย.61
การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จบำนาญ
รายงานผลความพึงพอใจในการรับบริการ อบต.
ระเบียบมาตรฐานการแข่งขัน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานเกี่ยวกับพนักงานจ้่าง ฉบับที่ 3
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มืองานธุรการ
คู่มือการเลื่อนระดับ
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบติงานด้านการเงิน การบัญชี
คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ
คู่มือการแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง

ประกาศแนวทางคุณธรรมจริยธรรม

ราคากลางและขอขเขตงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการสร้างเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลจรเข้ใหญ่

ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการสร้างถนน คสล. จากบ้านนายทองคำ แก้วหอมคำ ถึงบริเวณสะพาน คสล. บ้านนางบุญครอง นันทลาวัลย์ หมู่ที่ 7
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศเจตจำนงค์
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต converted
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (จดใหม่)
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
คำนำ
แผนป้องกันการทุจริต
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2559
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2559

แจ้งกำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2559

ภาษีบำรุงท้องที่ 4 มกราคม - 30 เมษายน 2559

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 4 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2559

ภาษีป้าย 4 มกราคม - 31 มีนาคม 2559

การเปิดเผยราคากลางคำนวนการก่อสร้าง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อน ปี 2559

แจ้งรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ 2559

มอบอำนาจให้บริการประชาชน
ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
เฝ้าระวังป้องกันโรคที่มากับฤดูฝน
การรณรงค์ป้องกันโรคมือเท้าปาก
การรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า
การลดใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงในแหล่งน้ำ
การลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม
การลดจำนวนขยะ และ แบ่งแยกขยะ
ผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรม ประจำปี2556

ศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต - คอรัปชั่น อบต.จรเข้ใหญ่

แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ไม่ได้รับความเป็นธรรม ต้องการแจ้งข้อมูลทุจริต คอร์รัปชั่น

ประพฤติมิชอบในการให้บริการประชาชนของพนักงานส่วนตำบล

ความประพฤติไม่เหมาะสมของผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น

" ทุกข์ของท่าน คือปัญหาของเร า"

หากพบเห็นการทุจริต สามารถแจ้งเบาะแสได้ตามช่องทางดังนี้

1.ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ โทร 035-456-250

2.ทางเว็บไซค์ http://jorakheyai.go.th/board2013/data/board.html?0.1;1.1

3 ทาง Facebook https://www.facebook.com/jarakeyai

4. โทรศัพย์สายตรง 081-174-3768,022-430-843,022-419-000ต่อ1206

เจตนารมณ์/นโยบาย หน. คสช.
แผนพัฒนาสุขภาพ
รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ
ประกาศใช้บังคับกฎหมายกำหนดลักษณะและส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์
การมอบอำนาจเพื่อให้บริการประชาชน
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่

120 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย

เชิญชวน ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระหว่างวันที่ 15 พ.ย. 54 - 15 ธ.ค. 54
ตามลิงค์ด้านล่างเลยครับ

http://203.21.42.30/ocsctempo/index.php?option=com_king84th

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน

อบต.จรเข้ใหญ่ มีจุดบริการน้ำดื่มประจำตำบล ให้แก่ประชาชน ชาวตำบลจรเข้ใหญ่ที่ขาดแคลนน้ำให้นำขวดน้ำเปล่าที่ใส่น้ำได้มากรอกน้ำได้ครับที่อบต.

มอบหมายอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบบลจรเข้ใหญ่

มอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน เพื่อบริการประชาชน

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงาน อบต.จรเข้ใหญ่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จรเข้ใหญ่ ปัจจุบันมียอดเงินกองทุน 538,296 บาท. มีโครงการที่ผ่านการการประชุมคณะกรรมการ 25 ก.พ. 54 จำนวน6 โครงการ

ขอขอบคุณ ท่านซี 12 ที่ได้แก้ข่าวให้ครับ

กิจกรรมและโครงการของ อบต.

ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

กลุ่มขนมไทย (โบราณ) ร่วมรายการ คนไทยหัวกะทิ

กองทุนแม่ ปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิก

เข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ครอบครัวร่มเย็น

กิจกรรมถวายพระพร 12 สิงหา ราชินี ณ. อำเภอบางปลาม้า

กลุ่มขนมไทย (โบราณ) บ้านโพธิ์ศรี " New "

รับโอนพนักงานส่วนตำบล จรเข้ใหญ

อบต.จรเข้ใหญ่ได้เปลี่ยน E mail : jarakeyai@hotmail.co.th

ประมวลภาพผู้รับการแจกถุงยังชีพแก้ผู้ประสบวาตภัย

วารสาร อบต.จรเข้ใหญ่ ประจำปี 2553

คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่

ความรู้ทั่วไปของไข้หวัดใหญ่