ดาวน์โหลดเอกสาร อบต.จรเข้ใหญ่
พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยวิธีการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติวิธีการปกครอง
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 25526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
คำร้องทั่วไป
หนังสือมอบอำนาจผู้สูงอายุ
คำรองทะเบียนพานิชย์
คำขอจดทะเบียนพานิชย์ แบบ ทพ.
หนังสือมอบอำนาจทะเบียนพานิชย์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มนับจำนวนผู้เข้าชม ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐    

web metrics

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

โทรศัพท์ 0-3545-6250 โทรสาร 0-3545-6277

www.jorakheyai.go.th   E-Mail : jarakeyai@hotmail.co.th